Covid-19

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

zdjęcie uproszczone postepowanie restrukturyzacyjneW ramach Tarczy 4.0, dla przeciwdziałania skutkom kryzysu wywołanego Covid-19, wprowadzono uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne nowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego. Każdy przedsiębiorca, także rolnik niezależnie od wielkości firmy, może z niego skorzystać i w łatwy sposób uchronić się przed windykacją, egzekucją komorniczą, a w rezultacie końcowym bankructwem.

 

 

Wyróżniki uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego w stosunku do innych postępowań:

  • postępowanie toczy się niemal w całości poza sądem przy udziale jedynie nadzorcy sądowego;
  • przedsiębiorca sam może wybrać nadzorcę, z którym podpisuje umowę, a w innych postępowaniach nadzorca jest wyznaczany przez sąd;
  • obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Przedsiębiorca zamieszcza po zawarciu umowy z doradcą restrukturyzacyjnym bez oczekiwania na decyzję sądu, co jest bardzo pomocne przy blokowaniu windykacji i skutecznie ochroni płynność finansową firmy. Dzień obwieszczenia w MSiG jest dniem otwarcia postępowania;
  • od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, z mocy prawa zawieszane są wszelkie egzekucje i postępowania zabezpieczające, a w innych postępowaniach uzależnione jest to od decyzji sądu, co znaczy, że może być odsunięte w czasie. Bardzo ważne, że postępowania egzekucyjne zostają zawieszone z mocy prawa jednocześnie do wierzytelności powstałych przed otwarciem postępowania i będących częścią układu, jak i do wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;
  • dodatkowo nowe uregulowania prawne przewidują brak możliwości wypowiadania umów przez wynajmujących, które są bardzo ważne dla przedsiębiorców prowadzących działalność w oparciu o umowy najmu lokalu, nieruchomości (np. gastronomia), czy też leasingu. W tym przypadku przepisy się nie zmieniły – nastąpiła jednak zmiana dot. osoby upoważnionej za wydanie takiej zgody. Do czasu wejścia w życie postępowania uproszczonego wymagana była zgoda Rady wierzycieli, Sędziego komisarza, a obecnie może decyzję wydać Nadzorca układu.

Zasady organizacji zgromadzenia w celu głosowania nad układem uwzględniają wykorzystania elektronicznych środków komunikacji, co ułatwia kontakt z wierzycielami. W tym zakresie nadzorca wraz z dłużnikiem decydują o formie przeprowadzenia głosowania oraz o dniu głosowania.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma więcej zalet. Wymienione powyżej wskazują już, że dla przedsiębiorcy jest to procedura zdecydowanie szybsza, łatwiej przewidywalna i zapewniająca zdecydowanie większy wpływ na proces restrukturyzacji. Wszystkie wylistowane powyżej aspekty czynią uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne najbardziej przyjaznym w stosunku do innych postępowań restrukturyzacyjnych przynajmniej do 30 czerwca 2021r. Ten termin Ustawodawca wskazał, jako graniczny dla tego rodzaju postępowania.

Podsumowując Tarcza 4.0 daje dodatkowe narzędzia, które pozwalają przedsiębiorcom na ich ochronę. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne oparte jest na układzie w drodze osobistego zbierania głosów.

Kluczowym determinantem jest czas ponieważ postępowanie to trwa do 4 miesięcy.
W ciągu tych 4 miesięcy należy wypracować porozumienie z wierzycielami.

Jakie są korzyści dla dłużnika?

Od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania:

  • niedopuszczalne jest prowadzenie egzekucji wierzytelności objętych układem;
  • niemożliwe jest spełnianie przez dłużnika świadczeń wynikających z wierzytelności objętych układem;
  • obowiązują ograniczenia w możliwości dokonywania potrąceń wierzytelności;
  • niezbędna jest zgoda nadzorcy układu na dokonanie wypowiedzenia przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których dłużnik prowadzi działalność;
  • wymagana jest zgoda nadzorcy układu na dokonanie wypowiedzeń kredytów w zakresie środków pozostawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed dzień otwarcia postępowania, jak również umów leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń, umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi, a także gwarancji i akredytyw wystawionych przed dniem otwarcia postępowania – chyba, że wypowiedzenie umowy jest spowodowane niewykonywaniem jej przez dłużnika po dniu otwarcia postępowania i dot. zobowiązań nieobjętych układem.

Warto mieć świadomość, że układem będą mogły zostać objęte bez zgody wierzyciela również wierzytelności zabezpieczone rzeczowo, o ile propozycje układowe będą przewidywały ich pełne zaspokojenie.

Układ z wierzycielami

Zasadniczym celem postępowania będzie zawarcie układu z wierzycielami. Dłużnik samodzielnie powinien zebrać głosy w kontekście przedstawionych propozycji na kartach do głosowania wierzycielom. Układ może być głosowany na zgromadzeniu wierzycieli lub trybem korespondencyjnym. Uprawnionym do zwołania zgromadzenia jest nadzorca układu. Na uwagę zasługuje fakt, że zgromadzenie wierzycieli będzie mogło się odbyć z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.

Nowe finansowanie

Ustawodawca przewiduje możliwość udzielenia dłużnikowi, za zgodą nadzorcy układu, nowego finansowania po otwarciu uproszczonej restrukturyzacji, celem sfinansowania wykonania układu lub zaspokojenia kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu. Nowe finansowanie może być również, za zgodą nadzorcy układu, zabezpieczone na majątku dłużnika. Podmiot udzielający finansowania celem zaspokojenia kosztów postępowania i bieżących zobowiązań dłużnika będzie zatem ponosił ryzyko odmowy zatwierdzenia układu i w konsekwencji, w razie ogłoszenia upadłości lub otwarcia sanacji dłużnika, utraty zabezpieczeń na majątku dłużnika. W praktyce zatem można sobie jedynie wyobrazić udzielenie dłużnikowi pożyczki albo kredytu celem sfinansowania wykonania układu, przy czym warunkiem uruchomienia takiego nowego finansowania będzie prawomocne zatwierdzenie układu.