Postępowanie restrukturyzacyjne

Uchwalenie przez Sejm ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne spowodowało, że działania, które są realizowane w przedsiębiorstwach od pierwszych lat funkcjonowania konkurencyjnego rynku zostały po raz kolejny w określonym zakresie ujęte w ramy prawne .

Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne jest adresowana do przedsiębiorców/dłużników niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością, jej celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez umożliwienie zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.