Zatrzymanie egzekucji komorniczej

Egzekucja komornicza jest ostatnim etapem windykacji należności, mającym na celu jak najszybsze odzyskanie długu. Zazwyczaj obejmuje zajęcie ruchomości i nieruchomości dłużnika na poczet zaciągniętych przez niego zobowiązań. Po spełnieniu określonych warunków możliwe jest jednak zatrzymanie egzekucji komorniczej. Może to nastąpić poprzez:

  • uregulowanie zobowiązań przez dłużnika,
  • zawarcie ugody między dłużnikiem a wierzycielem,
  • zawieszenie egzekucji komorniczej,
  • umorzenie egzekucji komorniczej.

Do zawieszenia egzekucji komorniczej może dojść, gdy:

  • dłużnik złoży dowód na piśmie, że spełnił obowiązek wobec wierzyciela albo zawarł z nim ugodę,
  • została złożona skarga na czynności komornika lub zażalenie na postanowienie sądu, a dłużnik zażądał zawieszenia egzekucji.
  • dłużnik jest osobą niepełnoletnią lub ubezwłasnowolnioną.

Umorzenie egzekucji komorniczej (w części lub całości) jest z kolei możliwe między innymi, gdy:

  • egzekucję skierowano przeciw osobie, która nie jest dłużnikiem i sprzeciwiła się jej prowadzeniu,
  • wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej bądź gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub osobę dłużnika jest niedopuszczalna,
  • z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

Pomoc w zatrzymaniu licytacji komorniczej z majątku dłużnika

Jeśli prowadzone jest wobec Ciebie postępowanie egzekucyjne, zgłoś się do naszej kancelarii. Oferujemy profesjonalną pomoc w zatrzymaniu licytacji komorniczej z majątku dłużnika. Pomożemy Ci obronić majątek przed egzekucją. Sporządzimy wniosek o wstrzymanie postępowania komorniczego i przygotujemy odpowiednią argumentację przemawiającą na jego rzecz, tak aby został on uwzględniony przez sąd.