Restrukturyzacja – odpowiedzialna droga do wyjścia z długów gospodarstwa rolnego.

rolnik na polu

Alternatywą dla upadłości jest złożenie wniosku restrukturyzacyjnego przez dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, efektem zawarcia układu będzie zastąpienie likwidacji majątku alternatywną formą spłaty zobowiązań jaką zaakceptują wierzyciele. W szczególności korzystne jest uniknięcie sprzedaży domu, w którym zamieszkuje dłużnik, majątku którego jest właścicielem. Kilkuletnie doświadczenie wskazuje na to, że zadłużonym chodzi, aby uregulować swoje zobowiązania, ale na warunkach, które są w stanie udźwignąć. Chcą wyjść z twarzą przed wierzycielami, chcą swoje zobowiązania pospłacać.

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego ma na celu otrzymanie szansy takiego ułożenia zadłużeń ciążących na rolniku, aby z jednej strony otrzymał on możliwość dalszego funkcjonowania, przy jak najmniejszym stopniu pokrzywdzenia wierzycieli.

Z dniem 01 stycznia 2016 roku restrukturyzacja pojawiła się obok upadłości jako jedna z samodzielnych alternatyw na rozwiązanie problemów zadłużeniowych przedsiębiorstw, w tym również gospodarstw rolnych. Jej istotę oddaje art.3 ust.1 Prawa restrukturyzacyjnego ?Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami ? Przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli?

Jak więc widzimy, podkreślono na równi szansę na dalsze funkcjonowanie gospodarstwa rolnego jak i zabezpieczenie praw wierzycieli.

Przeprowadzenie gospodarstwa rolnego przez proces restrukturyzacji to nie tylko proces przygotowania samego wniosku restrukturyzacyjnego i złożenie go do sądu, nawet otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przez sąd to nie sukces końcowy. Sukcesem jest w efekcie końcowym wyjście gospodarstwa z zadłużenia, a to jest już znacznie dłuższy proces, w którym otwarcie postępowania to jedynie drobny fragment całego procesu.

Zanim zostaną przygotowane dokumenty wniosku restrukturyzacyjnego należy bardzo dokładnie przeanalizować sytuację restrukturyzowanego gospodarstwa, strukturę zadłużenia pod kątem wierzytelności, a w szczególności sposobu ich zabezpieczenia na majątku gospodarstwa. Zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym, nie wszyscy wierzyciele muszą uczestniczyć w tym postępowaniu, mogą chcieć na przykład skorzystać z przysługującego im prawa do zaspokojenia się z majątku dłużnika. Na przestrzeni czasu wiemy już, którzy wierzyciele na jakich zasadach są skłonni wziąć udział w postępowaniu restrukturyzacyjnym, a którzy zdecydowanie nie są zainteresowani takim udziałem. Wielokrotnie po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego , które wielu dłużnikom wydaje się sukcesem wszystko kończy się niepowodzeniem. Dlaczego? Ano dlatego, że na etapie przygotowania i analizy zadłużenia nie zadano sobie trudu wykonania oceny szans na zawarcie układu z wierzycielami. Zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym układ z wierzycielami może być zawarty jeśli dwie trzecie sumy wierzytelności przysługującej głosującym wierzycielom i ponad połowa głosujących wierzycieli poprzez zawarcie układu. Dlatego tak ważne jest na etapie przygotowania wniosku przeanalizowanie struktury zadłużenia.

Do kluczowych elementów należy również wykazanie, że zaproponowane i podjęte przez dłużnika działania umożliwią wykonanie układu, umożliwią spłatę podjętych względem wierzycieli, a wyrażanych w propozycjach układowych zobowiązań. Cały czas pamiętajmy o wyartykułowanym  w art. 3 ust.1 celu postępowania restrukturyzacyjnego, zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Kolejnym bardzo ważnym zagadnieniem na etapie restrukturyzacji jest prowadzenie rozmów i negocjacji z wierzycielami, właśnie w celu uzyskania ich akceptacji dla całego procesu, uzgodnienia zasad spłaty i jej wysokości.

Bez tych elementów postępowanie restrukturyzacyjne nie ma większych szans. Przygotowanie samego wniosku i pozostawienie, z tym wnioskiem dłużnika samemu sobie, nawet po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, to najlepsza droga do niepowodzenia.

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego to długi i skomplikowany proces, w pierwszej kolejności zależny od dobrej analizy zadłużonego gospodarstwa, jego szans na rozwój i prawidłowego poprowadzenia samej restrukturyzacji.

Czy restrukturyzacja gwarantuje to sukces? Nie. Jak wspomniano na początku to tylko szansa, aby uniknąć upadłości, to szansa, że przy ciężkiej pracy dłużnika i dobrze przygotowanym planie restrukturyzacyjnym, wierzyciele zawierzą, że to ma szansę powodzenia, a sąd podejmując decyzję będzie przekonany, że należy dłużnikowi tę szansę dać.

Czy restrukturyzacja jest dla każdego? Też nie. Czasami nie ma szans na skuteczne przeprowadzenie procesu restrukturyzacyjnego w oparciu o Prawo restrukturyzacyjne, czasami kluczowe staje się tak głębokie przeorganizowanie funkcjonowania gospodarstwa,  nawet z częściową sprzedażą części majątku, by spłacić część zadłużeń, i dopiero w oparciu o pozostały majątek móc wypracowywać środki na spłatę pozostałych zadłużeń.

Restrukturyzacja jak widać to droga trudna i dość skomplikowana, ale należy na nią spojrzeć jak na możliwość utrzymania gospodarstwa rolnego na powierzani, na wspomnianą już wielokrotnie szansę na dalsze funkcjonowanie.

Czy warto z tej szansy skorzystać?

Można nie korzystać, ale zawsze później można żałować, że się nie podjęło walki o swą przyszłość.