Wstrzymanie egzekucji komorniczej z majątku dłużnika

figurka Temidy

Licytacja komornicza to jeden z etapów postępowania egzekucyjnego, który ma na celu odzyskanie pieniędzy należnych wierzycielowi. Istnieją sposoby, aby wstrzymać postępowanie egzekucyjne, w tym także licytację majątku. Jakie warunki należy spełnić, aby tak się stało?

Pełna spłata zadłużenia lub dojście do porozumienia

Egzekucja komornicza prowadzona jest na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Przewiduje on cztery sposoby wstrzymania egzekucji komorniczej. Najprostszym z nich jest pełna spłata zadłużenia przez dłużnika. Pozwala dłużnikowi uwolnić się od wszelkich zależności względem wierzyciela i odzyskać zajęte ruchomości i nieruchomości. Równie dobrym sposobem zatrzymania egzekucji komorniczej jest dojście do porozumienia między dłużnikiem a wierzycielem.

Zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego

Wierzyciel wszczyna postępowanie egzekucyjne na podstawie nakazu zapłaty lub wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. W następnym etapie czynności podejmuje komornik. Nie oznacza to jednak, że dłużnik nie może się przed nimi bronić. W określonych przypadkach możliwe jest zatrzymanie egzekucji komorniczej. Może się ono odbyć poprzez jej zawieszenie lub umorzenie. Zawieszenie komorniczego postępowania egzekucyjnego jest możliwe, gdy:

  • sąd zawiesił natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne do zwolnienia go z egzekucji,
  • dłużnik wykaże, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został dostarczony na adres inny niż wskazany jako miejsce zamieszkania ustalone w postępowaniu,
  • dłużnik złożył skargę na czynności komornika lub postanowienie sądu i zażądał zawieszenia egzekucji.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego w całości lub części może nastąpić między innymi, gdy:

  • z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych,
  • wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej bądź egzekucja ze względu na jej przedmiot lub osobę jest niedopuszczalna,
  • egzekucję skierowano przeciw osobie, która nie jest dłużnikiem i sprzeciwiła się jej prowadzeniu.

Jeśli prowadzone jest wobec Ciebie postępowanie egzekucyjne, zgłoś się do ekspertów, nie czekając do etapu licytacji Twojego majątku. Oferujemy rzetelną analizę weryfikacji podstaw egzekucji i złożenie odpowiednich wniosków w celu wstrzymania licytacji.